Спиране на инвестициите

Спиране на инвестициите - това ... Какво съкращаването на инвестициите?
спиране на инвестициите
(спиране на инвестициите) Процесът на намаляване на капитала. Ако става дума за основен капитал, той може да намалее в резултат на разглобяване или липса на замяна на изходящото оборудване поради износване. Материалните запаси и текущата работа също могат да бъдат намалени. Дезинфинансирането на частни лица и фирми често означава продажба на капиталови стоки една за друга, но общият капитал в икономиката не намалява, освен когато изнесеното от производствения процес оборудване се изнася.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.

ДЕЗИНВЕСТТИЗИЯ
отрицателни нетни инвестиции, нови инвестиции, които са по-малко от износването на основния капитал на фирмата.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.