ПОДХРАНВАЩА ВОДА

Питейната вода е ... Какво е пиене?
пиене вода

вода след тренировка или в тяхното естествено състояние, в съответствие с установените санитарни норми и изисквания и предназначена за питейно-битови нужди на населението и (или) производство на хранителни продукти (Русия Резолюция на правителството на 12. 02. 99 N 167 "за одобряване на Правилника за ползване на общински водоснабдителни и канализационни системи в Руската федерация".)

EdwART. Термини и определения за опазване на околната среда, управление на околната среда и безопасността на околната среда. Речник 2010

питейна вода
вода след тренировка или в тяхното естествено състояние, в съответствие с установените санитарни норми и изисквания и предназначена за питейно-битови нужди на населението и (или) производство на хранителни продукти (Русия Резолюция на правителството с дата 12. 02. 99 N "На одобрението Правилници за използването на обществените водоснабдителни и канализационни системи в Руската федерация ").

EdwART. Речник на термините и дефинициите за околната среда, 2010


.