Инвестиционни сертификати

Инвестиционни Сертификати - една ... Каква е инвестиционни сертификати?
инвестиционни сертификати
сигурност, гарантиране на доходите е по-малко от една акция, но не дава право на глас в общото събрание на акционерно дружество. Това е резултат от действието на разделение, трошене на правата, предоставени от него, оставяйки след себе си само собственик на осигурителните права на собственост, които се прилагат за дивиденти, неразпределената печалба и ликвидационен остатък. Сертификатът, за разлика от акцията, гарантира определен минимален доход. Понякога инвестиционните сертификати се наричат ​​привилегировани инвестиционни сертификати. Такива сертификати носят печалба на собствениците си основно под формата на определен процент от номиналната стойност на акцията и допълнителни дивиденти в зависимост от резултатите от дейността на фирмата.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.