Инвестиционни дружества, инвестиционни тръстове

Инвестиционно дружество, инвестиционен тръст - това ... Какво инвестиционни дружества, инвестиционни тръстове?
инвестиционни дружества, инвестиционни тръстове
(инвестиционен тръст) Компанията, която инвестира средства на своите акционери в портфейла от ценни книжа. Последното обикновено се търгуват на фондовата борса, така че компаниите да могат да избират от широка гама от ценни книжа, или да се концентрират върху ценните книжа на дружеството в определени отрасли или страни. Те могат да търсят различна комбинация от доходи и капиталови печалби. Използването на инвестиционни дружества предоставя на инвеститорите от предимствата, които осигурява портфейл от ценни книжа на различни компании, поради липсата на ненужни разходи по сделките и професионални услуги за управление. Инвестиционните дружества следва да се разграничават от взаимните фондове, в които довереникът управлява портфейл в полза на притежателите на дялове.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.