Инвестиционното сътрудничество

Инвестиционното сътрудничество - това ... Какво инвестиционното сътрудничество?
инвестиционното сътрудничество
вид на международните икономически отношения, насочени към рационалното разпределение на ресурсите, за постигането на щатите по-добри резултати в икономиката, като се възползват от участието в международното разделение на труда, процеса актуализиране и производствени структури др.

Raĭzberg BA Lozovskiy L. С., Starodubtceva EB. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.