Приток на инвестиции

Инвестиционен поток - това е ... Какво е притокът на инвестиции?
ИНВЕСТИЦИОННА ИНВЕСТИЦИЯ
(вътрешни инвестиции) Инвестиции в страната от нерезиденти. Тези инвестиции могат да се оценяват в брутни стойности или с амортизация на основния капитал, въплътена в съществуващи активи, принадлежащи на нерезиденти в страната; те също могат да бъдат продадени като активи на резиденти.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.