ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСИРАНЕ

ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСОВО - това е ... Какво е INVESTMENTS FINANCIAL?
ИНВЕСТИЦИИ ФИНАНСОВИ
инвестиции в акции, облигации и други ценни книжа. Вижте също PORTFOLIO INVESTMENTS.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.