Инвестиции в материални запаси

Инвестиции в инвентара - това е ... Какво е инвестицията в инвентара?
инвестиции в материални запаси
увеличаване на размера на запасите на компанията, включително и на основни и спомагателни материали, незавършено производство и готова продукция.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.