Инвестиции в материални запаси и незавършеното производство

Инвестиции в материални запаси и незавършеното производство - това е ... Какво е инвестицията в материални запаси и незавършеното производство е?
инвестиции в материални запаси и незавършеното производство
(инвестиции в акции и работа в прогрес) Цената на реални промени в материалните запаси като се използват ресурсите и на крайния продукт, както и работа в течение за всеки период от време. Днес това е малък, но най-летният компонент от общия БВП на страните; тя може да бъде отрицателна по време на период на спад на стопанската дейност.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.