Инвестиции в основен капитал

Основен капитал - това ... Какво инвестиции в основен капитал?
инвестиции в основен капитал
(инвестиции в основен капитал) Инвестицията в столицата оборудване дълготрайна употреба, които трябва да служат за дълго време и амортизирани в продължение на няколко години. Инвестициите в дълготрайни активи следва да се различават от инвестициите в материални запаси и незавършено производство, които са стоки, които са обект на бърза употреба, без да се натрупват износвания върху тях. Инвестициите в дълготрайни активи не винаги се характеризират с липса на географска мобилност; тези инвестиции могат да бъдат направени в камиони и мобилно оборудване, например кранове и багери.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.