Инвеститорите в партньорство

Инвеститорите в партньорство - това е ... Какво инвеститори относно условията на партньорство?
Инвеститорите в партньорство
(връзка инвеститор) Инвеститорът, който в допълнение към предоставянето на капитал взема активно участие в дейността на дружеството , Участието може да бъде под формата на назначаване на няколко членове на борда на директорите или неформално консултиране за дълго време. Противно на общоприетото мнение за инвеститора просто като притежател на акции, които се предоставя контрол на дружеството към неговото управление, инвеститорите в партньорство чрез сключване на бизнес, не се опитват да постигнат краткосрочни цели спекулативен характер: такава връзка предполага наличието на дългосрочни отношения между инвеститора и дружеството.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.