Издаване на нови акции, платими на акционерите на намалената цена

Издаване на нови акции на акционерите на намалена цена - един ... Какво е издаването на нови акции на акционерите на намалената цена?
Издаване на нови акции на акционерите на намалената цена
(емитиране на права) последваща емисия акции, които се предлагат предимно от фирми на акционерите пропорционално на тяхното съществуващо към момента на освобождаване , Акционерите могат, но не са задължени да упражняват правото си. Предлаганите акции могат да бъдат продадени, ако ставката на новата емисия е под пазарната им цена. В случай на отказ за закупуване на акции могат да бъдат продадени на свободна продажба. В този случай акционерите получават разлика, ако продажната цена на акциите е по-висока от емисионната цена. Издаването на нови акции е метод за мобилизиране на капитала. Предимството в този случай е, че акциите се предлагат основно на акционерите, т.е.. Е. Лица, които са проявили интерес към делата на компанията.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.