Издаване на ценни книжа на свободния пазар

Издаване на ценни книжа на свободния пазар - това е ... Какъв е проблемът на ценни книжа на свободния пазар?
Издаване на ценни книжа на свободния пазар
(флотация) Процесът на издаване на акции публично дружество за продажба на инвеститори. Издаване на ценни книжа на свободния пазар може да се извършва с цел набиране на средства за финансиране на стопанската дейност на новата компания или да се даде възможност да реализират своите активи на собствениците на съществуващите частни фирми. Този термин се използва и във връзка с приватизацията на държавните предприятия. В зависимост от допускания за най-вероятните видове инвеститори (частни и институционални) използва различни методи, издаване на акции на свободния пазар.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.