Съвместно предоставяне

На съвместна доставка - това е ... Какво е съвместни доставки?
съвместно предоставяне
(съвместно предлагане) Условия на доставка , когато крайните продукти се произвеждат заедно. Ако две или повече стоки се произвеждат по един и същ процес в напълно негъвкави пропорции, тогава няма индивидуална крива на предлагането за всеки продукт; последната е достъпна само за фиксирана комбинация от стоки. Ако пропорциите могат да варират, кривата на предлагането за всеки елемент зависи от допълнителните разходи, свързани с промени в производствения процес, така че да се получи от него най-голям ефект. Например, производството на мляко и масло, вълна и агнешко, бензин и дизелово гориво.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.