ПРАВО

Юриспруденция - това е ... Какво е закон?
ПРАВО
(от лат jurisprudentia.) Право, право набор на науките, неговото практическо приложение.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.