На намаляващата пределна полезност

На намаляващата пределна полезност - това е ... Какво е намаляващата пределна полезност?
на намаляващата пределна полезност (намалява пределната полезност) Вж. : пределна полезност.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.

на намаляващата пределна полезност
полезност в резултат от потреблението на стоки, която има свойството, че всеки нови допълнителни единични консумиран стоки добавя към общата полезност по-малко от предишната. Въз основа на тази разпоредба се формулира законът за намаляване на пределната полезност.

Raizberg BA, Lozovsky L.Sh., Starodubtseva E.B. Модерен икономически речник. - 2-ро издание. , коригирано. М .: INFRA-M. 479 s. , 1999.


Икономическият речник. 2000.