Локална настройка на инсталацията

Местното активиране на инсталацията е ... Какво е местната инсталация?
(стартиране) Стартиране от стартови елементи, инсталирани в помпена станция или пожарогасителна станция, както и стартови елементи, монтирани на модулите за пожарогасене. Източник: NPB 88-2001 *

EdwART. Речник на термините и определенията чрез охрана и противопожарна защита, 2010