Възобновяеми източници

Възобновяеми източници - то ... Какво възобновяеми източници?
възобновяеми източници
(енергийни източници) Винаги наличните ресурси, като приливна енергия, за разлика от невъзобновяеми енергийни източници в края може да бъде изчерпана. За съжаление, границата на възобновяемост не винаги е известна и зависи от интензивността на използване. Например, подземни води - възобновяем източник, ако обемът на pumpout заменени равно количество на валежите, но прекомерната употреба може да наруши този баланс и да доведе до изсушаване на нейния източник или замяна морска вода. Други природни ресурси, въпреки че не са възобновяеми, но техните резерви са толкова големи, че са практически неизчерпаеми. Например, както знаем, цивилизацията може да престане да съществува преди изчерпването на запасите от железни руди.

Икономиката. Обяснителен речник. - М .: "ИНФРА-М", издателство "Вес Мир". J. Black. Общо издание: d. п. Osadchaya IM. 2000.


Икономическият речник. 2000.